Play Math

วิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ผู้เรียนจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ผ่านบทเรียนที่เสริมกิจกรรมการเล่น
สร้างประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
รวมถึงช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการเริ่มเรียนในระดับอนุบาล


วิดีโออธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร Eye Level Play Math

แนวคิดของหลักสูตรและประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ

พัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานผ่านหลักสูตรที่เน้นการเล่นเป็นหลัก


เด็ก ๆ ที่เรียน Play Math จะได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ดังนี้

 • การจัดกลุ่มและการแยกประเภท
 • การจดจำรูปทรง
 • การเปรียบเทียบ
 • พัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์
 • การจัดลำดับ
 • การจะจำรูปแบบ
 • การจับคู่
 • การนับจำนวน
 • การเชื่อมโยงจำนวนกับตัวเลข
 • การรู้จักตัวเลข 1-10
 • เรียนรู้การคงอยู่ของจำนวน
 • เรียนรู้การหายไปของจำนวน