Math คณิตศาสตร์

สำหรับเด็กอายุ 4-15 ปี

Why Eye Level Math?


วิชาคณิตศาสตร์ ของอายเลเวล จะนำบุตรหลานของท่านไปสู่พื้นที่การศึกษาที่ครอบคลุมพื้นฐานของตัวเลข (Basic Thinking Math) ตลอดจนคณิตศาสตร์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking Math) ด้วยโจทย์วิเคราะห์ที่หลากหลาย ที่นำไปใช้ได้จริงกับการเรียนในห้องเรียนและการสอบแข่งขัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

โปรแกรมคณิตศาสตร์ของ Eye Level จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ คณิตศาสตร์พื้นฐาน (BASIC THINKING MATH) และ คณิตศาสตร์วิเคราะห์ (CRITICAL THINKING MATH)


CURRICULUM DESIGN : การออกแบบหลักสูตร

BASIC THINKING MATH : คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐานของ Eye Level จะช่วยให้นักเรียนสามารถเติมเต็มพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และครอบคลุมสาขาวิชาต่อไปนี้: ตัวเลข เลขคณิต การวัด และสมการ

  • ฝึกฝนแนวคิดทางคณิตศาสตร์แต่ละข้อด้วยวิธีการแบบก้าวเล็ก ๆ สอนแบบ Step by Step จะทำให้เด็กเข้าใจทุกเนื้อหาบทเรียนอย่างมั่นใจและถูกต้อง

โปรแกรมเสริมคณิตศาสตร์ของ Eye Level จะนำนักเรียนไปสู่สาขาวิชาต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่ทักษะพื้นฐานไปจนถึงแนวคิดขั้นสูง โปรแกรมของเราสร้างฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะค่อยๆ เติบโตเป็นทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ขั้นสูง

  • สื่อการเรียนอย่างเป็นระบบสำหรับทุกระดับชั้น

คณิตศาสตร์ของ Eye Level ใช้หลักสูตรที่เป็นระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ตามความสามารถของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจและเชี่ยวชาญแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นได้อย่างเต็มที่ในลักษณะที่ก้าวหน้า


CRITICAL THINKING MATH : คณิตศาสตร์วิเคราะห์

คณิตศาสตร์วิเคราะห์

คณิตศาสตร์วิเคราะห์ของ Eye Level จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาการรับรู้เชิงลึก การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เหตุผล และครอบคลุมพื้นที่การศึกษาต่อไปนี้: รูปแบบและความสัมพันธ์ เรขาคณิต การวัด การแก้ปัญหา และการใช้เหตุผล

  • พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการวิเคราะห์

การใช้สื่อการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น โดยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการวิเคราะห์ ซึ่งทำได้โดยการพัฒนาการรับรู้เชิงลึก ตำแหน่ง และทักษะความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ โดยใช้สื่อการเรียนรู้ของเรา มีการแนะนำรูปแบบความยากและคำถามอย่างเป็นระบบในทุกระดับ

  • วิธีการสอนแบบโต้ตอบพร้อมข้อเสนอแนะเชิงรุก

Eye Level มีกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก นักเรียนจะได้รับข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจากอาจารย์ผู้สอนของเรา เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้สอนยังทำงานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของการเรียนรู้ของเด็ก เพราะการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาสภาพแวดล้อมในเชิงบวกทำให้การเรียนรู้เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียนทุกคน


ลงทะเบียนทดสอบฟรี! Math & English